Algemene Voorwaarden Vooruit – Zakelijk 

Inhoud 

Deze algemene voorwaarden van Vooruit (“Algemene Voorwaarden”) zijn onderverdeeld in drie afdelingen: (1) Algemene Bepalingen, die van toepassing zijn op elke Order; (2) Bepalingen voor de verkoop van Producten, die van toepassing zijn indien Producten worden verkocht en geleverd aan een Klant; en (3) Bepalingen voor het verrichten van Diensten, die van toepassing zijn in gevallen waarin Diensten worden verleend. 

AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN 

TOEPASSELIJKHEID 

1.1 De “Overeenkomst” is de overeenkomst tussen Vooruit Groep B.V. of de aan Vooruit Groep B.V. gelieerde dochteronderneming (“Vooruit”) en de klant die op de voorkant van de Overeenkomst is vermeld (“Klant”). De verkooporder (“Order”) is de overeenkomst tussen de op de voorzijde van de Order vermelde entiteit van Vooruit (“Verkoper”) en de op de voorzijde van de Order vermelde entiteit van de Klant (“Klant”) voor de verkoop van de producten ("Producten") en/of het verrichten van de diensten ("Diensten") zoals nader gespecificeerd in de Order, op grond van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van de Overeenkomst en/of Order en de Klant erkent en bevestigt de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en begrepen, en deze te hebben aanvaard. Verkoper en Klant worden gezamenlijk aangeduid als de "Partijen" en individueel als een "Partij". 

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en voorstellen van Verkoper alsmede op de Overeenkomst, de Order, rechtshandelingen van Verkoper en alle andere overeenkomsten waarbij Verkoper partij is, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door Partijen schriftelijk is afgeweken. 

1.3 In geval van conflicten of tegenstrijdigheden tussen de Overeenkomst, de Order, de Algemene Voorwaarden en alle andere bij de Order gevoegde documenten, is de volgende rangorde van toepassing: (i) de Overeenkomst; (ii) de Order (tenzij de Order uitdrukkelijk afwijkt van de Overeenkomst); (iii) deze Algemene Voorwaarden; en (iv) enige documenten bijgevoegd bij de Order. 

1.4 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, hebben deze Algemene Voorwaarden voorrang op alle andere mededelingen die mondeling danwel schriftelijk tussen Partijen zijn gedaan terzake van de verkoop of de levering van Producten en Diensten door Verkoper. 

1.5 Toepasselijkheid van standaardvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van de Klant wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden van de Klant binden Verkoper slechts voor zover Verkoper die algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In het geval dat zowel de Algemene Voorwaarden als de algemene voorwaarden van Klant van toepassing zijn, prevaleren deze Algemene Voorwaarden. 

AANBIEDINGEN EN ORDERS 

2.1 Mondelinge aanbiedingen en toezeggingen verbinden Verkoper slechts nadat en voor zover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd. 

2.2 Alle Orders, aanbiedingen en andere uitingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij door Verkoper schriftelijk anders is aangegeven. Verkoper is op elk moment voor aanvaarding van de Order, aanbieding of offerte van Verkoper door Klant gerechtigd de Order, aanbieding en/of offerte te herroepen, in te trekken of te wijzigen. Offertes en aanbiedingen zijn geldig voor de duur van de op de aanbiedingen en in de offerte vermelde periode. Indien geen geldigheidsduur is vermeld, zijn offertes en aanbiedingen geldig voor een periode van veertien (14) dagen. 

2.3 De van de Order, aanbiedingen en/of offertes deel uitmakende gegevens (zoals alle in het kader van de Diensten aan Klant verstrekte documentatie of materiaal, waaronder begrepen maar niet beperkt tot technische handleidingen, systeem-, gebruikers-, en installatiehandleidingen, cursusmateriaal en/of andere documentatie, waaronder documentatie met betrekking tot de Producten en Diensten (“Documentatie”), tekeningen, afbeeldingen, Materialen, technische beschrijvingen en voorbeelden) zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld, maar niet bindend voor Verkoper. Verkoper staat het vrij wijzigingen door te voeren voor zover deze noodzakelijk of wenselijk zijn vanwege technische redenen. 

2.4 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Vooruit en/of Verkoper verstrekte gegevens en bestanden (“Data”) waarop Verkoper de Order, aanbieding en/of offerte baseert. De Klant is verantwoordelijk en zal Vooruit en/of Verkoper vrijwaren voor schade die Vooruit en/of Verkoper lijdt doordat de Klant onjuiste of onvolledige Data heeft verstrekt. Indien deze Data onjuist of onvolledig blijken te zijn, kan Vooruit en/of Verkoper zich erop beroepen dat de offerte met terugwerkende kracht komt te vervallen. Mocht de Overeenkomst en/of Order reeds tot stand zijn gekomen, is Vooruit en/of Verkoper gerechtigd deze op grond van dwaling per direct te vernietigen. 

2.5 Elke Overeenkomst en/of Order van Verkoper is gebaseerd op uitvoering door Verkoper onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren. 

2.6 Alle door de Klant ingediende bestellingen of opdrachten worden geacht aanvragen te zijn en binden Verkoper op geen enkele wijze. Tenzij anders vermeld, is een ingediende bestelling of opdracht van de Klant onherroepelijk. 

2.7 Verkoper heeft het recht om een bestelling of opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren. Tevens heeft Verkoper het recht om een reeds door Klant aangevraagde offerte niet goed te keuren, waarmee deze komen te vervallen. 

2.8 Verkoper heeft het recht, indien de opdracht voor de levering van een Product of het verrichten van Diensten niet tot een Order leidt, alle kosten die Verkoper heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, aan de Klant in rekening te brengen. 

WIJZE VAN TOTSTANDKOMING ORDER 

3.1 Een Order komt tot stand tussen Partijen op het moment dat de eerste van één van onderstaande gebeurtenissen zich heeft voorgedaan: 

(a) het sluiten van een schriftelijke Order die door beide Partijen is ondertekend; 

(b) de ontvangst van een schriftelijke (waaronder begrepen per e-mail) onvoorwaardelijke bevestiging door Klant van de gehele offerte van Verkoper, inclusief de bevestiging van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden; 

(c) wanneer de Klant de Order heeft aanvaard, ook via elektronische weg, inclusief via de uitwisseling van e-mails; of 

(d) indien Verkoper met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen. Indien bij het leveren van Producten verkoop uit magazijnvoorraad plaatsvindt, treedt de verkoopfactuur in plaats van de schriftelijke opdrachtbevestiging. 

3.2 Ook indien een Order tussen Verkoper en Klant reeds tot stand is gekomen door aanbieding en aanvaarding, bindt deze Verkoper niet in het geval door Verkoper (abusievelijk) onder de inkoopprijs is geoffreerd, ook als Klant dit niet wist. 

3.3 Een door de Klant aanvaarde Order brengt een directe contractuele relatie tot stand tussen de Klant enerzijds en de Verkoper anderzijds. Tenzij anders bepaald, zal de Verkoper de enige contracterende partij zijn bij de Order(s) en de enige partij die Producten zal verkopen aan en/of de uitvoering van Diensten zal uitvoeren voor de Klant. De Klant zal voor de uitvoering van elke Order alleen naar de Verkoper kijken. 

WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN/OF ORDER 

4.1 De Overeenkomst kan alleen met schriftelijke instemming van Vooruit en Klant worden gewijzigd. 

4.2 Verkoper is, naar eigen goeddunken, te allen tijde en om welke reden dan ook, gerechtigd zonder aansprakelijkheid of boete, een bevestigde Order te wijzigen, te herschikken of geheel of gedeeltelijk te annuleren indien Verkoper nog niet is begonnen met de materiële uitvoering van de Order. Klant is niet gerechtigd een Order eenzijdig te wijzigen of te annuleren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper (inclusief elektronische vorm). Naast de rechtsmiddelen die de Verkoper kan hebben, kan de Verkoper de Order te allen tijde beëindigen indien de Klant een van deze Algemene Voorwaarden en/of haar verplichtingen onder de Order geheel of gedeeltelijk niet heeft uitgevoerd of nageleefd. 

4.3 Een Order kan alleen door de Klant worden gewijzigd of geannuleerd na schriftelijke goedkeuring van Verkoper. Verkoper kan aan de Klant de kosten in rekening brengen die verbonden zijn aan een dergelijke wijziging of annulering. 

INVENTARISATIE DOOR VERKOPER 

5.1 Verkoper kan op verzoek van Klant een inventarisatie maken van de benodigde en of gewenste Dienst. Hoewel Verkoper zich zal inspannen de inventarisatie en/of advieswerkzaamheden correct en vakbekwaam uit te voeren, draagt Verkoper geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid. 

5.2 Verkoper kan bij een inventarisatie en advies uitgaan van de aan haar door Klant of derden verstrekte informatie. Verkoper heeft ter zake geen onderzoeksplicht. 

PRIJZEN 

6.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw), andere Product- of Dienst specifieke door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Order. Alle door Verkoper kenbaar gemaakte prijzen zijn in euro’s en Klant dient in euro’s te betalen. 

6.2 Verkoper is gerechtigd alle belastingen en heffingen waar de Producten of Diensten aan onderworpen zijn evenals eventuele leverings-, verpakkings-, installatie-, assemblage-, certificerings- en montagekosten bij de Klant in rekening te brengen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Order. 

6.3 Aan een door Verkoper afgegeven voorcalculatie of begroting kan Klant geen rechten of verwachtingen ontlenen, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door Klant kenbaar gemaakt budget geldt slechts als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. 

6.4 Verkoper heeft het recht onjuiste prijzen aan te passen. 

6.5 Bestaat Klant volgens de Overeenkomst uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, dan is elk van die (rechts-)personen tegenover de Verkoper hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst en/of de Order. 

6.6 Met betrekking tot de door Verkoper verrichte prestaties en de daarvoor door Klant verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Verkoper volledig bewijs op, onverminderd het recht van Klant tot het leveren van tegenbewijs. 

6.7 Verkoper heeft het recht alle prijsverhogende factoren, waaronder mede moet worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor softwarematige hulpmaterialen van Verkoper, benodigd voor het kunnen leveren van de Diensten (“Materialen”), loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen, die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding, prijsopgave, offerte c.q. de totstandkoming van de Order, aan Klant te berekenen. Klant is gerechtigd, na in kennis te zijn gesteld van de verhoging, binnen 8 dagen na de kennisgeving de Order te ontbinden, indien in redelijkheid gesteld kan worden dat Klant, ware de hogere prijs reeds bekend geweest bij de totstandkoming van de Order, niet tot het sluiten van de Order was overgegaan. 

BETALING 

7.1 Verkoper zal een factuur versturen aan Klant voor de vergoeding voor de overeengekomen Producten en/of Diensten. De aan Klant toegezonden facturen zullen worden voldoen binnen de in de Order bepaalde termijn, dan wel, indien daarin geen termijn is opgenomen, binnen de op de factuur vermelde termijn. Indien de Order en de factuur geen betalingstermijn vermelden, zal Klant de verschuldigde bedragen binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur betalen. 

7.2 Door Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter betaling van verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter betaling van de langst openstaande factuur, ongeacht hetgeen Klant bij betaling van de factuur vermeldt en tenzij Verkoper aangeeft dat een andere volgorde wordt gehanteerd. 

7.3 Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. 

7.4 Indien Klant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn de facturen heeft voldaan, verkeert Klant automatisch in verzuim zonder dat enige nadere ingebrekestelling of sommatie vereist is. Vanaf de vervaldatum van de factuur is Klant: 

(a) een rente verschuldigd over alle te late betalingen gelijk aan 1% boven de dan geldende ECB-depositorente met een minimum van 1,5 % per maand; 

(b) de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, forfaitair vast te stellen op ten minste 15% van het bedrag van de achterstallige betaling met een minimum van € 250,-; en 

(c) over alle openstaande bedragen wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. 

7.5 Indien Klant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn de facturen heeft voldaan, heeft Verkoper bovendien het recht om: 

(a) de factuur te vermeerderen met administratiekosten, aanmaningskosten en andere kosten gemaakt als gevolg van de overschrijding van de betalingstermijn door Klant; 

(b) de werkzaamheden onder de Order op te schorten; dan wel 

(c) de Order direct buitengerechtelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van Verkoper. 

LEVERING 

8.1 Alle door Verkoper opgegeven leveringstermijnen gelden als benaderingen en zijn in geen geval als fatale termijnen te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

8.2 Verkoper is gerechtigd de levering op te schorten zolang Klant jegens Verkoper niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd haar overige bevoegdheden op grond van de wet, de Overeenkomst, de Order en deze Algemene Voorwaarden. Deze opschorting geldt tot het moment dat Klant alsnog deze verplichtingen is nagekomen, of Verkoper de Order wegens wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) heeft ontbonden, in welk geval Klant tot vergoeding van de schade gehouden is. 

8.3 Indien en voor zover Verkoper om welke reden dan ook in redelijkheid duurzaam niet tot (deel)levering in staat is, is zij gerechtigd de Order geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, zonder tot betaling van enige boete of vergoeding van enige schade gehouden te zijn. 

8.4 Alle door Verkoper genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data gelden steeds als streefdata en binden Verkoper niet. Verkoper spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Partijen erkennen dat een wijziging van, of een aanvulling op de in de Order bepaalde werkzaamheden, tot overschrijding van de overeengekomen termijnen kan leiden. De enkele overschrijding van een door Verkoper genoemde of tussen Partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Verkoper niet van rechtswege in verzuim. 

RISICO-OVERGANG 

9.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), Materialen, documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de Order worden vervaardigd voor, geleverd aan of gebruikt door Klant, gaat over op Klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of een hulppersoon van Klant zijn gebracht. 

PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN 

10.1 Indien en voor zover Verkoper producten of diensten van derden aan Klant ter beschikking stelt of daartoe toegang verleent, gelden voor wat betreft die producten of diensten de (licentie- of verkoop)voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen Verkoper en Klant met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. De (licentie- of verkoop)voorwaarden van die derden zijn alleen van toepassing indien deze door Verkoper aan Klant zijn medegedeeld en een redelijke mogelijkheid is geboden om van die voorwaarden kennis te nemen. In afwijking van voorgaande zin komt aan Klant geen beroep toe op een nalaten van Verkoper om te voldoen aan voornoemde verplichting, indien Klant een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW. 

VERPLICHTINGEN KLANT 

11.1 Klant erkent dat de uitvoering van de Order afhankelijk is van correcte, complete en tijdige verstrekking van Data door Klant. Klant zal voor deze verstrekking zorgdragen. Klant garandeert de juistheid en volledigheid van de verstrekte Data en dat de verstrekking daarvan geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. 

11.2 Indien Klant nalaat om Verkoper te voorzien van de Data, overige gegevens, medewerking en/of toegang die vereist is voor het uitvoeren van de Order en/of wanneer Klant anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, is Verkoper gerechtigd de uitvoering van de Order en/of het verlenen van de Diensten op te schorten. Klant is in dat geval gehouden de extra kosten te voldoen die Verkoper moet maken als gevolg van dit handelen van Klant, een en ander onverminderd het recht van Verkoper tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht. 

11.3 Klant zal de medewerkers van Verkoper desgevraagd de toegang tot locaties van de Klant verschaffen. 

11.4 Klant zal toegewezen gebruikersnamen en/of wachtwoorden vertrouwelijk behandelen. Verkoper is niet aansprakelijk voor gebruik en/of misbruik van gebruikersnamen en/of wachtwoorden. Verkoper mag ervan uitgaan dat de gebruikers van Klant ook daadwerkelijk degene zijn die zich aanmelden met de aan hen toebehorende gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra gebruikers weten of reden hebben te vermoeden dat een gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Klant Verkoper daarvan onverwijld op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord en het zo nodig wettelijk melden van een datalek zoals bedoeld in artikel 33 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

11.5 Verkoper behoudt zich het recht voor de inlogprocedure, wachtwoorden en/of de gebruikersnamen te veranderen indien zij dit op enigerlei wijze noodzakelijk acht, bijvoorbeeld indien dit in het belang is van het functioneren en/of kunnen gebruiken van de Diensten. In dat geval wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gesteld. 

11.6 Klant vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken van derden, waaronder begrepen de klanten van Klant, voortvloeiende uit het niet nakomen van de verplichtingen uit dit artikel. 

11.7 Klant is jegens Verkoper aansprakelijk voor elk vermogensnadeel dat Verkoper lijdt als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking, onvoldoende medewerking aan het uitvoeren van de Order, inbreuk door Klant op de rechten van derden en elke vorm van overtreding van de wet- en regelgeving dan wel toerekenbare niet nakoming door Klant van de afspraken uit hoofde van de Order en deze Algemene Voorwaarden. 

11.8 De Klant zal alle wetten, verordeningen, statuten, regels, voorschriften, codes of gelijkaardige overheidsvereisten naleven die van toepassing zijn op de Klant, het gebruik van de Producten en/of de Diensten en de verkoop, wederverkoop of andere terbeschikkingstelling van de Producten en, indien toegestaan, de Diensten aan derden. Als onderdeel van deze verplichting zal de Klant zich houden aan alle toepasselijke export- en importwetten. Indien een exportvergunning, importvergunning of andere goedkeuring van een overheid voor de export of import is vereist, zal de Klant de Producten en Diensten alleen exporteren of importeren na het verkrijgen van de vereiste vergunning of goedkeuring. De Klant zal verder niet in strijd handelen met enige toepasselijke exportcontrole wetgeving en de daaruit voorvloeiende beperkingen. Op het eerste verzoek van Verkoper zal de Klant Verkoper onverwijld alle redelijkerwijs gevraagde informatie verstrekken om aan te tonen dat Klant aan het voorgaande heeft voldaan. 

MEERWERK 

12.1 “Meerwerk” zijn alle door Verkoper te verrichten werkzaamheden en/of prestaties die buiten de inhoud en/of omvang vallen van de in de Order(s) specifiek beschreven werkzaamheden. 

12.2 Verkoper is nimmer verplicht aan een verzoek tot Meerwerk te voldoen en kan van Klant verlangen dat voor dit Meerwerk een afzonderlijke Order met daarin opgenomen nadere voorwaarden wordt opgesteld. 

12.3 Klant erkent dat het-uitvoeren van Meerwerk invloed kan hebben op verwachte tijdstippen van oplevering en/of planning. Het feit dat Meerwerk wordt uitgevoerd alsmede de gevolgen daarvan kunnen voor Klant nooit een reden tot opzegging of ontbinding van de Order. 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

13.1 Verkoper behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet aan Klant zijn verleend in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of de Order. Klant erkent dat alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankenrechten alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties (“Intellectuele Eigendomsrechten”) op de grond van de Order ontwikkelde of aan Klant ter beschikking gestelde Producten en/of Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de producten of diensten van derden zoals softwareprogramma’s onder de Diensten (inclusief Materialen) waartoe Klant een gebruiksrecht verkrijgt (“Software”), Documentatie alsmede alle andere zaken uitsluitend berusten bij Verkoper of haar licentiegevers. 

13.2 De Order strekt niet tot de overdracht van enig Intellectuele Eigendomsrechten van Verkoper aan Klant. Klant verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet (sub)-licentieerbare gebruiksrechten. 

13.3 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander Intellectuele Eigendomsrechten uit de Producten en de Diensten waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Software, Documentatie, of enige andere onder de Overeenkomst ontwikkelde of geproduceerde Materialen te (doen) verwijderen of te (laten) wijzigen. 

13.4 Verkoper is gerechtigd technische voorzieningen in de Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Software, of enige andere onder de Order ontwikkelde of geproduceerde Materialen aan te brengen ter bescherming daarvan. Het is Klant niet toegestaan om deze technische voorzieningen, anders dan na schriftelijke toestemming van Verkoper, te (laten) omzeilen en/of te (laten) verwijderden. Tevens is het Klant niet toegestaan op Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Software of enige andere onder de Order ontwikkelde of geproduceerde Materialen reverse engineering toe te passen, tenzij dwingend recht zulks nadrukkelijk toestaat. 

13.5 Verkoper vrijwaart Klant tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Verkoper zelf ontwikkelde Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Software of enige andere onder de Order ontwikkelde of geproduceerde Materialen inbreuk maken op de auteursrechten van die derde, onder de voorwaarde dat Klant Verkoper onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van schikkingen, geheel overlaat aan Verkoper Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Verkoper verlenen om zich, indien nodig in naam van Klant tegen deze rechtsvordering te verweren. 

13.6 De verplichting tot vrijwaring zoals hiervoor bedoeld vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met: 

(a) door Klant ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Verkoper ter beschikking gestelde Materialen, dan wel 

(b) wijzigingen die Klant al dan niet met schriftelijke toestemming van Verkoper, in de Software, Diensten en/of enige andere onder de Order ontwikkelde of geproduceerde Materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. 

Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Verkoper zelf ontwikkelde Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Software of enige andere onder de Order 

ontwikkelde of geproduceerde Materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend auteursrecht of indien naar het oordeel van Verkoper een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Verkoper, indien mogelijk, zich er voor inspannen dat Klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Software of enige andere onder de Order ontwikkelde of geproduceerde Materialen kan blijven gebruiken. 

13.7 Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Verkoper van Producten, servers, hardware en overige (rand-)apparatuur, in beheer van en/of in eigendom van Klant (“Producten Klant”), programmatuur, programma’s en/of Software van derde partijen, Databestanden of andere Materialen. Klant vrijwaart Verkoper tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde. 

13.8 Dit artikel beschrijft de volledige aansprakelijkheid van Verkoper voor claims van derden gebaseerd op de bewering dat Software, Diensten of enige andere onder de Order ontwikkelde of geproduceerde Materialen inbreuk maken op de auteursrechten van deze derde. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Verkoper is uitgesloten. 

LICENTIE 

14.1 Op voorwaarde dat Klant de verschuldigde vergoedingen heeft voldaan, verleent Verkoper aan Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-(sub)licentieerbaar en beperkt recht om de Producten en de Diensten, inclusief de Software, te gebruiken voor de duur van de Order uitsluitend in en ten behoeve van haar eigen bedrijf of organisatie en uitsluitend voor het beoogd gebruik zoals overeengekomen in de Order. 

AANSPRAKELIJKHEID 

15.1 De aansprakelijkheid van Vooruit en/of Verkoper wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of Order of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van overeengekomen garantieverplichtingen, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de Order waarop de tekortkoming ziet, bedongen prijs per maand in geval van Diensten of het totaalbedrag in geval van Producten (excl. BTW). Deze beperking van aansprakelijkheid is ook van toepassing op de vrijwaringsverplichting als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. In geen geval zal de totale, cumulatieve aansprakelijkheid van Vooruit en/of Verkoper voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 1.000.000,00 (een miljoen euro). Vooruit en/of Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade. Indirecte schade omvat, maar is niet beperkt tot, gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst of inkomsten, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verlies van goodwill, reputatie of kansen, enige andere bedrijfsschade en immateriële schade. 

15.2 Indien Vooruit en/of Verkoper ondanks het hiervoor bepaalde toch aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor schade dan doet Klant reeds nu voor alsdan afstand van elk recht om een vergoeding voor de schade te vorderen die hoger ligt dan het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Vooruit en/of Verkoper ter zake van het betreffende geval daadwerkelijk uitkeert. 

15.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

(a) materiële schade aan zaken (zaakschade). 

(b) de redelijke kosten die Klant zou moeten maken om de prestatie van Verkoper aan de Order te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de Order door Klant wordt ontbonden. 

(c) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel 15. 

(d) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel. 

15.4 De aansprakelijkheid van Vooruit en/of Verkoper voor schade anders dan die genoemd in artikel 15.2, waaronder begrepen maar niet beperkt tot indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant, Materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, Data of documenten. 

15.5 De in artikelen 15.1 – 15.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. 

15.6 Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of Order slechts indien Vooruit en/of Verkoper onverwijld, schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld. Een vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van vierentwintig (24) maanden na het ontstaan van de vordering. 

15.7 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of de Order gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen en toeleveranciers waarvan Vooruit en/of Verkoper zich bij de uitvoering van de Overeenkomst en/of Order bedient. 

DERDENBEDING 

16.1 Alle bepalingen die de aansprakelijkheid van Vooruit en/of Verkoper beperken of uitsluiten of die bedoeld zijn om Vooruit en/of Verkoper te vrijwaren voor aanspraken van derden, zijn mede opgenomen ten behoeve van de groepsmaatschappijen van Vooruit, het personeel en de directie van Vooruit en/of Verkoper en haar groepsmaatschappijen, de leveranciers van Vooruit en Verkoper en de overige door Vooruit en/of Verkoper bij de uitvoering van de Order ingeschakelde derden en hun personeel. Dit is een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253-6:256 Burgerlijk Wetboek. 

OVERMACHT 

17.1 Onder overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Verkoper, al dan niet ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst en/of Order voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Verkoper kan worden verlangd, waaronder in ieder geval oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, belemmerende overheidsmaatregelen, aardbevingen, overstromingen, stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, pandemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Verkoper ten behoeve van de uitvoering van de Order zijn ingeschakeld, brand, storingen en ongevallen 

in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Verkoper, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich meebrengen. Deze leveren voor Verkoper een overmacht op, die Verkoper ontheft van verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de Klant en/of gebruiker enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 

17.2 Verkoper is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van Verkoper, om de Order tot uitvoering te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan of indien blijkt dat de uitvoering van de Order niet meer mogelijk is de Order te ontbinden. 

17.3 Als er sprake is van overmacht, zal Verkoper Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 

DUUR EN BEËINDIGING 

18.1 Vooruit kan de Overeenkomst te allen tijde en om welke reden dan ook beëindigen na een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van zestig (60) dagen aan de Klant. Beëindiging van de Overeenkomst heeft, tenzij anders aangegeven door Vooruit, geen invloed op een lopende Order en de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden blijven van toepassing voor de resterende duur van de Order. 

18.2 Tenzij anders overeengekomen in de Order, indien een Order uitsluitend betrekking heeft op de levering van Producten, eindigt de Order automatisch na levering van al deze Producten. Indien een Order betrekking heeft op de aankoop van Diensten, wordt de termijn vermeld in de Order, of bij gebreke daarvan geldt een periode van één (1) jaar (de "Initiële Termijn"). Na afloop van de Initiële Termijn wordt de Order automatisch verlengd voor aanvullende periodes van één (1) jaar, tenzij een Partij ten minste zestig (60) dagen voor het einde van de dan lopende termijn schriftelijk laat weten dat zij niet wil verlengen (elk een "Verlengingstermijn" en samen met de Initiële Termijn de "Termijn"). Indien een Partij tijdig kennisgeeft van niet-verlenging, eindigt de Order bij het verstrijken van de dan lopende Termijn. 

18.3 Tenzij in de Order nadrukkelijk anders is bepaald, is Klant niet gerechtigd de Order tussentijds op te zeggen. 

18.4 Aan Klant komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Order wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Order slechts toe indien Verkoper, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Order. 

18.5 Indien Klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 18.4 reeds prestaties ter uitvoering van de Order heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Klant bewijst dat Verkoper ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die namens Verkoper vóór de ontbinding zijn gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Order reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

18.6 Elk der Partijen kan de Order zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien: 

(a) de wederpartij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, 

(b) ten aanzien van de andere Partij faillissement wordt aangevraagd, 

(c) de onderneming van-de-andere Partij-wordt geliquideerd-of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of 

(d) de beslissende zeggenschap over de onderneming van Klant wijzigt. 

Verkoper is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. 

18.7 Verkoper mag, zonder dat een ingebrekestelling is vereist en zonder dat er een vergoeding door Verkoper is verschuldigd door middel van een schriftelijke verklaring, de Order onmiddellijk beëindigen in de volgende gevallen: 

(a) Indien de Klant gedurende een periode van veertien (14) kalenderdagen in gebreke blijft met betaling. 

(b) Indien de Klant een materiele verplichting onder de Order niet nakomt. 

(c) Indien de Klant een verplichting onder de Order niet nakomt, en de Klant niet binnen een periode van veertien (14) kalenderdagen na daartoe schriftelijk in kennis te zijn gesteld alsnog zijn verplichtingen is nagekomen. 

(d) Indien Verkoper oordeelt dat de Klant verminderd kredietwaardig is en na een verzoek van Verkoper de Klant niet of niet voldoende heeft aangetoond kredietwaardig te zijn. 

18.8 Indien Partijen dit zijn overeengekomen, zal Verkoper tegen betaling van haar gebruikelijke tarieven, bij beëindiging van de Order aan Klant assistentie verlenen bij de migratie naar een nieuw systeem althans nieuwe leverancier. 

18.9 Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn de beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst en/of Order te overleven blijven na beëindiging volledig van kracht. 

NON-CONCURRENTIEBEDING 

19.1 Het is de Klant en haar gelieerde ondernemingen gedurende de Order en gedurende twaalf (12) maanden na beëindiging van de Order niet toegestaan medewerkers van Verkoper aanbiedingen te doen of in dienst te nemen. In geval van overtreding is de Klant een vergoeding verschuldigd van één (1) bruto jaarsalaris inclusief vaste toeslagen die de werknemer genoot. Het jaarsalaris wordt bepaald aan de hand van de laatst genoten arbeidsvoorwaarden. De boete is direct opeisbaar. 

VERTROUWELIJKE INFORMATIE 

20.1 Indien en voor zover bij de uitvoering van de Order informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij en deze informatie in redelijkheid als vertrouwelijk zou moeten worden aangemerkt, zal deze ontvangende Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Order en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie. 

20.2 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die (i) reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij of naderhand openbaar is geworden, (ii) wordt verstrekt op grond van een wettelijke verplichting of op basis van een verzoek van administratieve of gerechtelijke instantie of een toezichthouder, of (iii) de 

ontvangende Partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was. 

20.3 Vooruit en/of Verkoper zal zich maximaal inspannen de Data geheim te houden. Vooruit en/of Verkoper is echter gerechtigd de Data af te geven of anderszins beschikbaar te stellen voor zover zij hiertoe krachtens de wet, rechterlijke uitspraak en/of een bevel van een daartoe bevoegde instantie verplicht is althans gehouden is. 

20.4 Vooruit en/of Verkoper kan Data onder zich houden, ondanks een verzoek en/of plicht tot afgifte, totdat Klant alle aan Vooruit en/of Verkoper verschuldigde vergoedingen heeft voldaan. 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

21.1 De Partijen komen overeen dat (i) zij zullen voldoen aan alle relevante verplichtingen onder alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"); en (ii) voor zover Verkoper persoonsgegevens van of ten behoeve van Klant in het kader van de Order verwerkt als "verwerker" (zoals gedefinieerd in artikel 4(8) GDPR) voor Klant als "verwerkingsverantwoordelijke" (zoals gedefinieerd in artikel 4(7) GDPR), is de Verwerkersovereenkomst van Verkoper van toepassing is. Deze Verwerkersovereenkomst zal afzonderlijk worden uitgevoerd, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, op eerste verzoek van Koper. 

21.2 Indien er door Vooruit en/of Verkoper persoonsgegevens worden verwerkt via de Diensten waarvoor Vooruit en/of Verkoper zelfstandig het doel en de middelen vaststelt, is de Verwerkersovereenkomst niet van toepassing aangezien Vooruit en/of Verkoper deze verwerkingen uitvoert in haar rol als verwerkingsverantwoordelijke. 

KENNISGEVINGEN 

22.1 Alle kennisgevingen en andere communicatie tussen Partijen betreffende de Overeenkomst en/of de Order en de uitvoering daarvan zal schriftelijk geschieden, waaronder begrepen door middel van e-mailverkeer. E-mailberichten worden geacht door de andere Partij te zijn ontvangen en de inhoud daarvan bekend, indien zulk bericht aantoonbaar is verzonden aan de contactpersoon en het e-mailadres zoals vermeld in de Overeenkomst en/of Order. 

22.2 Partijen zullen elkaar direct op de hoogte stellen van enige verandering in de in de Overeenkomst vermelde gegevens. 

22.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van verzending, tenzij het tegendeel door Klant wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van aflevering toegankelijkheid problemen met betrekking tot de e-mailbox en/of randapparatuur van Klant, komt dit voor risico van Klant, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest. 

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE 

23.1 De aanbiedingen, offertes, deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst, de Order en andere overeenkomsten tussen Vooruit en/of Verkoper en Klant worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het conflictenrecht en het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 

23.2 Alle geschillen tussen Vooruit en/of Verkoper en Klant die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst, de Order en/of andere overeenkomsten worden bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam, 

onverminderd het recht van Vooruit en/of Verkoper om de Klant bij de bevoegde rechter van diens vestigingsplaats in rechte te betrekken. 

OVERIGE VOORWAARDEN 

24.1 In alle gevallen waarin door deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de Order niet is of zal blijken te zijn voorzien, zijn Partijen over en weer jegens elkaar gehouden te handelen overeenkomstig uitgangspunt en strekking van de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de Order, met wederzijdse inachtneming van de redelijkheid en billijkheid en rekening houdend met elkaars gerechtvaardigde belangen. 

24.2 Indien een artikel van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of de Order nietig of anderszins niet verbindend is, heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of de Order. Vooruit en/of Verkoper en Klant treden in dat geval in overleg, met het doel nieuwe bepalingen van zoveel als mogelijk dezelfde strekking ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. 

24.3 Vooruit heeft het recht zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Tenzij anders is overeengekomen, gelden voor reeds aangegane Overeenkomsten en Order(s) en de artikelen die van kracht waren op de dag dat de betreffende Overeenkomst en/of Order is aangegaan. 

24.4 Indien er een verschil bestaat tussen de verschillende taalversies van deze Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse versie voorrang hebben. 

24.5 Vooruit en/of Verkoper mogen de Overeenkomst, de Order en haar rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst en Order overdragen aan een andere entiteit van de Vooruit groep of een derde. 

24.6 De Klant is niet gerechtigd om de Overeenkomst(en) en/of Order(s) en haar rechten en verplichtingen daaronder over te dragen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verkoper. Klant is evenmin bevoegd om zonder zulke toestemming een derde in te huren voor de (gedeeltelijke) uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, de Order en deze Algemene Voorwaarden. Dit artikel sluit de overdraagbaarheid van de Overeenkomst, de Order en de rechten en verplichtingen daaronder door de Klant uit binnen de betekenis van artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek. 

24.7 Partijen zullen te allen tijde duidelijk maken dat zij handelen als onafhankelijke, zelfstandige Partijen op eigen naam en voor eigen risico. Partijen zijn niet bevoegd om namens elkaar overeenkomsten aan te gaan of namens elkaar verplichtingen dan wel aansprakelijkheden aan te gaan jegens derden. De Overeenkomst(en) en/of de Order(s) beogen dan ook op geen enkele wijze een rechtsverhouding te scheppen die verder gaat dan de rechten en verplichtingen die Partijen in de Overeenkomst(en) en/of de Order(s) jegens elkaar aangaan. In het bijzonder, doch niet daartoe beperkt, beogen de Overeenkomst(en) en/of de Order(s) geen joint venture, agentuur of arbeidsrelatie te creëren. 

AFDELING 2: BEPALINGEN VOOR DE VERKOOP VAN PRODUCTEN 

PRIJZEN EN LEVERING 

25.1 De levering van Producten geschiedt af magazijn, -werkplaats, -fabriek of -winkel ter keuze van Verkoper, “Ex Works (EXW)”, vestigingsplaats Verkoper, conform de Incoterms 2020. 

25.2 De door Verkoper te leveren Producten kunnen door Verkoper worden vervoerd voor rekening en risico van Klant. De keuze van de wijze van transport wordt door Verkoper bepaald tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Verkoper heeft geen verantwoordelijkheid de Producten tijdens het vervoer te verzekeren, tenzij Klant dit uitdrukkelijk verlangt; in dit geval komen de kosten voor rekening van Klant. 

25.3 Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen komen de bijkomende kosten zoals in- en uitvoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten en belastingen voor rekening van Klant. 

25.4 Verkoper behoudt zich het recht voor om de Producten in gedeelten af te leveren en afzonderlijk te factureren. 

25.5 Indien bestelde Producten in het magazijn van Verkoper zijn aangekomen maar op verzoek van Klant tijdelijk aldaar dienen te worden opgeslagen, is Verkoper gerechtigd betaling voor de betreffende zaken te verlangen. Verkoper is in voorkomend geval tevens gerechtigd kosten voor opslag bij Klant in rekening te brengen. Producten als hiervoor bedoeld worden voor risico van Klant opgeslagen. Verkoper is niet gehouden om met een opslag als hiervoor bedoeld akkoord te gaan en kan te allen tijde aan Klant laten weten dat deze de Producten dient op te halen. 

VERPLICHTINGEN KLANT 

26.1 De Klant verplicht zich Producten niet aan derden te verkopen, te leveren of anderszins ter beschikking te stellen van wie hij weet of kan vermoeden dat deze zich niet aan hetgeen bepaald is in de Order of deze Algemene Voorwaarden zullen houden of van wie Verkoper heeft aangegeven dat dit niet mocht. 

26.2 De Klant is verplicht zich voor eigen rekening adequaat te verzekeren en te blijven verzekeren tegen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid en alle overige risico’s die voortvloeien uit het voeren van zijn onderneming, waaronder het risico van productaansprakelijkheid. Vooruit en/of Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die door de verzekering van de Klant is gedekt of die gebruikelijk door een verzekering wordt gedekt. 

26.3 Klant is als eerste verantwoordelijk voor de (juiste) keuze voor en het gebruik en onderhoud van binnen zijn onderneming aanwezige Producten, infrastructuur, telecommunicatieverbindingen (waaronder internet), Producten Klant, Software, configuratie, programmatuur en Data. Vooruit en/of Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten in transmissie van Data, en evenmin voor storingen en/of niet-beschikbaarheid van voornoemde Producten, Producten Klant, Software en/of telecommunicatieverbindingen. 

26.4 De voorgeschreven vereisten voor gebruik van de Producten kunnen (nader) beschreven staan in de Order. 

ZEKERHEID EN EIGENDOMSVOORBEHOUD 

27.1 Verkoper is gerechtigd alvorens te leveren een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Klant te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer, indien leverancierskrediet is bedongen. Weigering van Klant om de verlangde zekerheid te stellen geeft Verkoper het recht de Order buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Verkoper tot vergoeding van de schade die zij dientengevolge lijdt en zonder enige verplichting van vergoeding van schade van Klant. 

27.2 Verkoper behoudt het eigendom van alle door Verkoper aan Klant geleverde Producten, ook al is contractueel overeengekomen dat ze door Verkoper worden geïnstalleerd, geassembleerd, gemonteerd, bewerkt of verwerkt op de locatie van de Klant en ongeacht of ze door of namens de Klant worden geïnstalleerd, geassembleerd, gemonteerd, bewerkt of verwerkt, zolang Klant niet aan al zijn betalingsverplichtingen betreffende de geleverde Producten heeft voldaan, inclusief al datgeen waartoe Verkoper is gerechtigd als gevolg van het tekortschieten door de Klant in zijn contractuele verplichtingen. 

27.3 Zolang de Producten niet worden gebruikt, is de Klant verplicht de geleverde Producten duidelijk gescheiden te houden van andere goederen totdat de eigendom aan hem is overgedragen. 

27.4 In aanvulling op het hierboven genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt Klant zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Verkoper een bezitloos pandrecht te vestigen op alle door Verkoper aan Klant geleverde Producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Verkoper op Klant, uit welke hoofde dan ook. 

27.5 De Klant is bevoegd om in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening over de Producten te beschikken. Zolang vaststaat, dat het eigendom van het geleverde nog niet is overgegaan op Klant, is deze niet gerechtigd het geleverde Product -dan wel onderdelen daarvan- door te verkopen, of ter beschikking van derden te stellen, aan derden in pand te geven of op enig andere wijze de geleverde zaken te bezwaren, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper. Vooruit en/of Verkoper is niet aansprakelijk indien de Klant derden toestaat handelingen of bewerkingen uit te voeren of te verrichten met door Verkoper geleverde Producten, zonder hiertoe uitdrukkelijk en schriftelijk gemachtigd te zijn door Vooruit en/of Verkoper. 

PRODUCTGARANTIE 

28.1 Op de Producten die door Verkoper van een fabrikant is betrokken, zijn voor zover aanwezig, uitsluitend de garantiebepalingen van fabrikant van toepassing. 

28.2 Op door Verkoper ingekochte en aan Klant verkochte gebruikte Producten wordt door Verkoper geen enkele garantie verleend en geen enkele aansprakelijkheid voor schade aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gebruikte Producten wordt in beginsel zonder Software geleverd. Indien gebruikte Producten met een besturingssysteem wordt geleverd, is Verkoper nimmer gehouden daarbij een handleiding of andere zaken te leveren. 

28.3 Indien en voor zover Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk in de Order of op de factuur garantie heeft verleend, geldt aanvullend dat elke aanspraak op garantie vervalt, wanneer: 

(a) de Klant zich niet aan de voorschriften van Verkoper of haar leverancier heeft gehouden, respectievelijk het voorgeschreven onderhoud niet heeft uitgevoerd; 

(b) zonder schriftelijke toestemming van Verkoper wijzigingen in of aan de Producten zijn aangebracht (waaronder maar niet beperkt tot toevoegingen, vervangingen en wijzigingen), die naar de mening van Verkoper de normale werking en betrouwbaarheid van de Producten kunnen beïnvloeden; 

(c) de Producten die niet worden aangewend voor het normale gebruiksdoel waarvoor de Producten zijn bestemd; 

(d) binnen de garantietermijn andere dan de door Verkoper geleverde onderdelen zijn gemonteerd of zonder de toestemming van Verkoper aan het Product reparaties zijn verricht. 

28.4 Bedrijfsschade, gevolgschade of andere hier niet met name genoemde indirecte schade zijn van de garantie uitgesloten. De garantie is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet ingeval van normale slijtage en van schade, die is ontstaan als gevolg van ongevallen, alsmede ingeval van nalatigheid of ondeskundige behandeling door de Klant, waaronder in ieder geval waterschade en valschade wordt begrepen, alsmede in het geval dat de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 

28.5 De kosten en risico's van transport naar en van de werkplaats van Verkoper zijn voor rekening van Klant. 

28.6 Verkoper verleent voorts geen enkele garantie met betrekking tot de door haar aan Klant ter beschikking gestelde of geleverde Software. Verkoper garandeert niet, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, de kwaliteit, prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig bepaald doel van de Software. Alle Software wordt in licentie gegeven en verkocht in de staat waarin deze zich op het moment van aankoop bevindt. Het risico betreffende de kwaliteit en de prestatie van de Software ligt bij Klant. Indien en voor zover de Software door Verkoper van een leverancier is betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen - voor zover aanwezig - van die leverancier of de fabrikant van toepassing. 

28.7 Verkoper is niet verplicht garantie te verlenen en reparaties uit te voeren op gebruikte Producten. In het geval Verkoper een garantie heeft gegeven op gebruikte Producten, zal zij in elk geval volledig aan haar garantieverplichtingen hebben voldaan indien zij vervangend werkend Producten ter beschikking heeft gesteld die in redelijke mate aan dezelfde specificaties voldoet als de ondeugdelijke Producten. Verkoper is nimmer gehouden gebruikte Producten terug te nemen tegen terugbetaling van de koopprijs. 

28.8 Geen garantie of vergoeding wordt gegeven ten aanzien van de verpakkings- en verzendkosten voor reparaties, Software installatiekosten, Data herstelkosten, dataverlies, waterschade, valschade en iedere andere vorm van indirecte schade. 

28.9 Op onderdelen en accessoires waar de gebruikswijze invloed heeft op het slijtageproces, wordt een beperkte garantie van drie (3) maanden verstrekt. Dit betreft onder andere de batterij, het toetsenbord, de muis en de oplader. 

LEENPRODUCTEN VERKOPER 

29.1 Indien er producten aan de Klant door Verkoper in (bruik)leen zijn gegeven en welke het eigendom zijn van Verkoper of aan haar gelieerde derden, worden gebruikt op een andere plaats dan waarop deze zijn geleverd of geïnstalleerd, zal de Klant Verkoper schriftelijk, hetzij op papier of middels e-mail, per omgaande op de hoogte stellen van de nieuwe plaats waar de betreffende producten zich bevinden. 

29.2 Producten welke in onderling overleg aan de Klant door Verkoper in (bruik)leen zijn gegeven, bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, in afwachting van bestelde onderdelen of reparatie, zijn te allen tijde en onder alle omstandigheden de expliciete verantwoordelijkheid van de Klant. In deze gevallen accepteert de Klant te allen tijde en onder alle mogelijke omstandigheden volledige aansprakelijkheid inzake, maar niet gelimiteerd tot, beschadiging, verlies, diefstal of totale vernietiging van het product, de producten of onderdelen hiervan en alle mogelijke bijbehorende randapparatuur. In dergelijke gevallen zal de Klant Verkoper hierover per omgaande informeren zullen alle kosten welke noodzakelijk zijn ter reparatie en / of vervanging, inclusief, maar niet gelimiteerd tot, arbeidsloon, reis-, (verzekerde) verzend-, en eventuele onderzoekskosten wereldwijd aan de Klant worden doorbelast is de Klant onder geen voorwaarde of omstandigheid gemachtigd om zelf of door derden reparaties uit te (laten) voeren en / of onderdelen te (laten) vervangen. 

29.3 Tevens wordt onder geen voorwaarde in geval van vervanging of reparatie van het originele product of producten, noch onderdelen daarvan en/of bijbehorende randapparatuur, het eigendomsrecht van deze overgedragen aan de Klant. 

29.4 De Klant is volledig gerechtigd om gedurende de gebruiksperiode van door Verkoper in (bruik)leen gegeven producten deze aan te wenden voor commerciële doeleinden en / of overige vormen van (vrucht)gebruik. De Klant is onder geen enkele voorwaarde gerechtigd om door Verkoper in (bruik)leen gegeven producten aan derden ter hand te stellen. 

AFDELING 3: BEPALINGEN VOOR DE VERLENING VAN DIENSTEN 

PRIJZEN VAN DE DIENSTEN 

30.1 Verkoper is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Order de prijzen voor haar Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex ‘alle huishoudens’), vermeerderd met ten hoogste 5%. Verkoper is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien zij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht. 

30.2 Tevens is Verkoper gerechtigd de prijzen voor haar Diensten te verhogen indien zich een verhoging van de door Verkoper te maken kosten voordoet. Verkoper meldt deze prijsverhoging uiterlijk één (1) maand voor de datum waarop de prijsverhoging ingaat. 

30.3 De algemene tarieven die gelden voor de inzet van medewerkers voor het verrichten van werkzaamheden die redelijkerwijs niet tijdens de gebruikelijke kantooruren (08.00 – 18.00 uur) en binnen de gemiddelde werktijd van 40 uur per week kunnen worden verricht of op verzoek van de Klant daarbuiten worden verricht, worden tegen de genoemde toeslagen verrekend. Op werkdagen buiten kantooruren tussen 18.00 en 24.00 uur geldt een toeslag van 50% (zegge: vijftig procent) op de algemene tarieven. Op meer dan 40 uur per week binnen gebruikelijke kantooruren geldt een toeslag van 50% (zegge: vijftig procent). Op werkdagen tussen 24.00 en 08.00 uur en op: zaterdag, zondag en feestdagen geldt een toeslag van 100% (zegge: honderd procent) op de algemene tarieven. 

30.4 Tenzij anders overeengekomen worden er binnen Nederland standaard voorrij- of reiskosten gehanteerd, zoals nader in dan geldende vergoedingen op de tarievenkaart is bepaald. Tijd, reis- en verblijfskosten ten behoeve van werkzaamheden in het buitenland worden vooraf, in goed overleg met de Klant, in rekening gebracht. Verkoper is gerechtigd onkosten zoals parkeerkosten, aan de Klant door te belasten. 

UITVOERING VAN DE DIENSTEN DOOR VERKOPER 

31.1 Verkoper zal zich bij de uitvoering van met Klant overeengekomen Diensten naar beste kunnen inspannen om de Diensten te verlenen conform het bepaalde in de Order. Tenzij anders overeengekomen worden alle Diensten steeds uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Verkoper zal bij de uitvoering van de Diensten alle zorgvuldigheid in acht nemen, die redelijkerwijs van haar als bekwaam ICT-dienstverlener verwacht kan worden. 

31.2 Verkoper garandeert niet dat de Diensten geschikt zijn voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door Klant. Verkoper garandeert evenmin dat de Diensten zonder onderbreking en/of fouten zullen werken noch dat de Diensten voortdurend beschikbaar zijn. 

31.3 Klant mag de Diensten alleen gebruiken voor eigen, interne bedrijfsdoeleinden. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, mag de Klant de Diensten niet aanwenden voor commerciële doeleinden of voor enig ander doeleinde dan de in de Order genoemde doeleinden. Het recht van de Klant op het gebruik van de Diensten is niet overdraagbaar. 

31.4 De voorgeschreven vereisten voor gebruik van de Diensten kunnen (nader) beschreven staan in de Order. Dit kan onder andere betreffen de instellingen, Software, Producten, internetbandbreedte en telecommunicatie. De kosten voor aanschaf en/of het gebruik en/of beheer hiervan komen voor eigen rekening en verantwoordelijkheid van Klant. 

31.5 Indien de Dienst in fasen wordt verleend, is Verkoper gerechtigd de aanvang van werkzaamheden ten behoeve van een fase uit te stellen totdat Klant de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd respectievelijk deze met Verkoper heeft afgerekend. 

31.6 Bij het herstel van storingen is Verkoper gerechtigd om programmaomwegen en probleem vermijdende beperkingen aan te brengen in de Diensten. Verkoper is nimmer gehouden tot het uitvoeren van herstel in het geval van verminkte of verloren gegane Data. 

VERPLICHTINGEN KLANT 

32.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Klant is niet gerechtigd Diensten door te leveren of ter beschikking te stellen aan derden. 

32.2 Indien en voor zover Verkoper bij de Diensten gebruik maakt van programmatuur van derden, waartoe klant direct een gebruiksrecht verkrijgt via een derde of eigen programmatuur waarvan Klant zelf rechthebbende is (“Derden Software”), staat Klant ervoor in dat hij gerechtigd is om Verkoper ten behoeve van de Diensten toegang tot en gebruik van die Derden Software te verschaffen. 

32.3 Klant is bij het gebruik maken van de Diensten te allen tijde verplicht zich te onthouden van gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- en/of regelgeving, waaronder de “Nettiquette”. 

32.4 In gevallen waarin door Verkoper of haar medewerkers in opdracht en op verzoek van de Klant Diensten worden verricht en handelingen worden gedaan op locatie, is de Klant verplicht zorg te dragen voor veilige werkomstandigheden, -situaties en –locaties waarbij zich geen lichamelijk of ander letsel kan voordoen. Tevens verplicht de Klant zich om op locatie zorg te dragen voor sanitaire- en bijbehorende voorzieningen. In gevallen waarbij de Klant in deze in gebreke blijft, accepteert hij of zij onvoorwaardelijke aansprakelijkheid voor alle mogelijke gevolgen en kosten. 

GEBRUIK VAN DE SOFTWARE 

33.1 In de Order kan Verkoper nadere voorwaarden stellen aan de omvang van het gebruik van de Software, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (het aantal van) de gebruikers van Klant dat recht heeft op toegang tot de Software (“Accounts”). 

33.2 Het is Klant niet toegestaan de Software, Materialen en/of de Documentatie, dan wel de dragers waarop deze zijn vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. De source code van de Software en/of Materialen wordt nimmer verstrekt of overgedragen door Klant. 

33.3 Verkoper is gerechtigd om in de Software gebruik te maken van Software van derde partijen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot open source Software. In dat geval is Klant aan de gebruiksvoorwaarden van deze derde partijen gebonden. Verkoper zal deze gebruiksvoorwaarden van derden bij de Order alsmede op eerste verzoek aan Klant toezenden. Mochten de gebruiksvoorwaarden van deze derden, om welke reden dan ook, niet van toepassing zijn, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden onverkort. 

33.4 Klant garandeert dat hij een deugdelijke boekhouding en administratie voert met betrekking tot het gebruik van de Software, meer in het bijzonder de Accounts. Klant zal op verzoek van Verkoper alle medewerking verlenen aan een door of namens Verkoper uitgevoerde audit betreffende het naleven van de met Verkoper gemaakte afspraken aangaande de Software en het gebruik daarvan. Klant zal in dit kader toegang verlenen tot de gebouwen, systemen en boekhouding van Klant. Verkoper zal zich er voor inspannen dat de audit de normale bedrijfsvoering van Klant zo min mogelijk beperkt. Verkoper zal informatie die zij als gevolg van deze audit verkrijgt vertrouwelijk behandelen. De kosten voor de audit worden door Verkoper gedragen, tenzij de audit onregelmatigheden aan het licht brengt. In dat geval komen de kosten 

voor de audit, onverminderd de overige rechten van Verkoper om Klant aan te spreken, voor rekening van Klant. 

ONDERBREKINGEN DIENSTEN 

34.1 Verkoper is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, de (toegang tot de) Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigd onderhoud van Producten of Software, wijzigingen, upgrades en/of patches. 

34.2 Verkoper is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen met betrekking tot de Diensten aan te brengen, hetgeen mogelijk tot gevolg kan hebben dat de (toegang tot de) Diensten tijdelijk wordt onderbroken of beperkt. 

34.3 De buitengebruikstelling zal zo veel mogelijk buiten kantooruren om plaatsvinden en Klant zal tijdig op de hoogte worden gesteld stellen van de geplande buitengebruikstelling tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is, bijvoorbeeld in het geval van een noodsituatie. 

34.4 Indien Klant constateert dat de Diensten, om welke reden dan ook, niet of gebrekkig toegankelijk zijn, zal zij Verkoper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Verkoper zal zich inspannen om de geconstateerde storingen te herstellen, maar kan niet garanderen dat zij in staat is alle storingen te herstellen. Klant zal in redelijkheid alle medewerking verlenen aan Verkoper die nodig is om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Klant zal daarbij de instructies en richtlijnen van Verkoper naar beste vermogen opvolgen. 

34.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit (gedeeltelijke) niet-bereikbaarheid en/of storingen ten aanzien van de (toegang tot de) Diensten, op welke wijze dan ook veroorzaakt. 

AFVOEREN, INNAME EN VERWERKING VAN (AFGESCHREVEN) PRODUCTEN 

35.1 Verkoper kan bij de uitvoering van haar Diensten afgeschreven, althans te vervangen, althans niet meer in gebruik zijnde Producten en/of Producten Klant (de “Apparatuur”) innemen. Zij kan zulks doen met het oogmerk deze Apparatuur aan te bieden aan de Klant ter afvalverwerking c.q. recycling, onverminderd het hierna bepaalde. 

35.2 Indien en voor zover er met een eventuele afvalverwerking c.q. recycling samenhangende kosten bij Verkoper in rekening worden gebracht, is Verkoper gerechtigd deze aanvullend aan Klant in rekening te brengen. Dit is eveneens van toepassing op transportkosten in verband met afvalverwerking c.q. recycling. 

35.3 Verkoper kan tevens al dan niet afgeschreven, althans te vervangen, althans niet meer in gebruik zijnde Apparatuur opkopen. Klant verklaart in voorkomend geval bevoegd te zijn tot verkoop van de betreffende Apparatuur. Verkoper is niet gehouden deze bevoegdheid te controleren, noch is zij gehouden te controleren of de ter koop aangeboden Apparatuur één op één correspondeert met de aan haar door Klant daadwerkelijk afgegeven Apparatuur. Verkoper is niet gehouden door Klant afgegeven Apparatuur terug te leveren, ongeacht of betaling voor de betreffende Apparatuur door Verkoper al dan niet reeds heeft plaatsgevonden. Het staat Verkoper vrij aan haar door Klant als hiervoor bedoeld afgegeven Apparatuur, door te verkopen en te leveren, deze Apparatuur aanbieden ter afvalverwerking c.q. recycling of deze aan te bieden aan goede doelen. 

35.4 Indien Klant binnen één jaar na ontvangst van een opgave van Verkoper van de waarde van enige opgekochte Apparatuur minus door Verkoper in rekening gebrachte kosten voor haar diensten aangaande de opgekochte Apparatuur hiervoor geen factuur stuurt aan Verkoper, 

vervalt enig recht van Klant op ontvangst van een vergoeding voor de door Verkoper opgekochte Apparatuur. 

35.5 Waardes en of prijsopgaven voor op te kopen c.q. in te nemen Apparatuur, zoals door Verkoper gepubliceerd op het internet of overig door haar vermeld zijn indicatief en gelden niet als bindend bod. 

35.6 Een bod uitgebracht door een werknemer van Verkoper boven een belang van € 10.000, geldt als niet rechtsgeldig uitgebracht als dit niet is ondertekend door de bestuurder van Verkoper. 

35.7 In het geval Verkoper op enig moment een offerte heeft uitgebracht voor de aankoop van Apparatuur en zich tussentijds prijs verlagende omstandigheden voordoen, is Verkoper gerechtigd haar prijsaanbod aan te passen en haar eerdere bod niet langer gestand te doen. Het staat de Klant en aanbieder van de op te kopen Apparatuur in voorkomend geval vrij zijn aanbod in te trekken. 

35.8 Klant dient alle Apparatuur vrij van Data, waaronder begrepen persoonsgegevens, aan Verkoper te leveren. 

35.9 Indien en voor zover er toch enige Data op de Apparatuur aanwezig is, zal Verkoper zich inspannen om deze Data van ingenomen Apparatuur te verwijderen. Hoewel Verkoper voor de verwijdering hiervan geavanceerde en goedgekeurde Software gebruikt, is Verkoper niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het niet of niet volledig verwijderen van Data en klantkenmerken van alle ingenomen Apparatuur, althans van alle Apparatuur die geacht wordt te zijn ingenomen. Voorgaande geldt ook als Verkoper ter zake van de bedoelde verwijdering een certificaat heeft afgegeven. 

35.10 Bij het aanbieden van in te nemen Apparatuur, is de Klant en aanbieder van de op te kopen Apparatuur gehouden een gespecificeerde pakbon te verstrekken. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant en aanbieder van de op te kopen Apparatuur om de Apparatuur adequaat te verpakken. Als Verkoper de in te nemen Apparatuur ter plaatse niet uitputtend op staat, aantallen en werking heeft gecontroleerd geeft het tekenen door Verkoper van een pakbon bij inname van Apparatuur geen enkele garantie voor de daadwerkelijke inname van alle aldaar vermelde Apparatuur. Indien na verdere controle door Verkoper blijkt dat de ingenomen Apparatuur niet werkend, beschadigd, incompleet of defect is, geldt deze nadere vaststelling als bepalend voor de staat, aantallen en werking van de Apparatuur bij inname. 

35.11 Hoewel Verkoper zich zal inspannen om de verwerking en recycling van de ingenomen Apparatuur milieuvriendelijk te laten plaatsvinden en Verkoper voor de verwerking en recycling van de Apparatuur gebruik maakt van in de markt als betrouwbaar bekend staande partijen, is Vooruit en/of Verkoper jegens de Klant en aanbieder van de op te kopen Apparatuur niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het niet of niet volledig milieuvriendelijk verwerken van alle ingenomen Apparatuur, althans van alle Apparatuur die geacht wordt te zijn ingenomen. 

35.12 Vooruit en/of Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan gedurende vervoer of doordat medewerkers van de Klant en aanbieder van de op te kopen Apparatuur van in te nemen Apparatuur of derden, Apparatuur aan Verkoper hebben meegegeven, althans op een in te nemen pallet hebben geplaatst, behoudens in gevallen van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Verkoper. 

DATA RECOVERY, - VERWIJDERING EN - VERNIETIGING 

36.1 In het geval dat herstel (recovery), verwijdering (wiping) en/of vernietiging (destroy) van Software en/of data door Verkoper met Klant is overeengekomen, betreft dit een inspanningsverplichting van Verkoper. 

36.2 Data herstel (recovery) is het geheel of gedeeltelijk terughalen (recuperen) en herstellen van geheel of gedeeltelijke verloren, beschadigde of gewiste data van een datadrager, welke beschadiging vanwege technische mankementen, menselijke fouten of andere oorzaken zijn ontstaan. Verkoper kent geen verplichtingen en/of aansprakelijkheid wat betreft de kwaliteit van de data, zoals die aan Verkoper ter beschikking worden gesteld door de Klant. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele garantierechten die komen te vervallen bij het openen van de datadrager door Verkoper. De Klant erkent dat dit een door hem geaccepteerd risico is, dat opweegt tegen de kans om de verloren gegevens weer te kunnen herstellen. 

36.3 Daar waar herstel, verwijdering en/of vernietiging van Software en/of data met Klant is overeengekomen, dan wel dat deze omwille van de door Verkoper te verrichten werkzaamheden door haar noodzakelijk wordt geacht geschiedt dit herstel, deze verwijdering en/of vernietiging op grond van de haar beschikbare middelen en kennis. 

36.4 Vooruit en/of Verkoper is jegens of zijdens Klant op geen enkele wijze aansprakelijk indien op enig moment achteraf blijkt dat met de op dat moment beschikbare middelen en kennis het mogelijk blijkt om de verwijderde Software en/of data geheel of gedeeltelijk gerecupereerd kan worden. 

36.5 Klant is te allen tijde verantwoordelijk om voor overdracht aan Verkoper van datadragers deze uit zogeheten Mobile Device Management systemen te verwijderen. Indien Klant verzuimt om datadragers voor overdracht aan Verkoper uit Mobile Device Management systemen te verwijderen is Verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet succesvol verwijderen van data. 

SERVICE- EN ONDERHOUDWERKZAAMHEDEN 

37.1 Verkoper zal service en onderhoud overeenkomstig de met de Klant schriftelijk vastgelegde afspraken verrichten. 

37.2 Service en onderhoud betreft uitsluitend de Producten. 

37.3 Indien Apparatuur om welke reden dan ook wordt afgegeven voor onderzoek is Verkoper gerechtigd onderzoekskosten in rekening te brengen. Indien Klant de door haar afgegeven Apparatuur niet binnen zestig (60) dagen nadat Apparatuur is gerepareerd, dan wel een onderzoek is afgerond en dit aan Klant is kenbaar gemaakt, door Klant is afgehaald, is Verkoper gerechtigd de Apparatuur af te voeren en daarvoor eventuele kosten bij Klant in rekening te brengen. Eventuele opslagkosten komen voor rekening van Klant. 

37.4 Alle door Verkoper bij de service en onderhoud gebruikte Apparatuur, Software en ander Materialen blijven eigendom van Verkoper, behoudens in geval Klant voor deze Apparatuur, Software en andere Materialen een vergoeding betaalt aan Verkoper. 

37.5 Verkoper kan wijzigingen aanbrengen in de omvang en de inhoud van de te verrichten service of onderhoud. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Klant geldende procedures tot gevolg hebben, zal Verkoper Klant hierover zo spoedig mogelijk inlichten en komen de kosten van verandering voor rekening van Klant. 

WERKPLEKPLAATSING, INSTALLATIE EN MIGRATIE 

38.1 Verkoper kan op verzoek van Klant plaatsing-, installatie- en migratie werkzaamheden verrichten. Het betreft zowel hardware- als softwarematige installatiewerkzaamheden. 

38.2 Hoewel Verkoper zich zal inspannen plaatsing-, installatie- en migratie werkzaamheden correct en vakbekwaam uit te voeren, draagt zij geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor. 

38.3 Werkzaamheden in verband met plaatsing, installatie en migratie worden uitgevoerd voor rekening en risico van Klant, en worden geacht uitgevoerd te worden onder voortdurend toezicht van Klant. 

DATA VAN KLANT 

39.1 Verkoper is niet verantwoordelijk voor de Data, het gebruik ervan, de juistheid en/of volledigheid ervan. Verkoper is tevens niet gehouden tot conversie van Data. Klant weet en aanvaardt dat Verkoper géén kennis heeft van de Data die via de Diensten door Klant worden verwerkt. Verkoper voert geen controle en/of redactie uit ten aanzien van de Data en is daartoe ook niet verplicht. Klant is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Dienst verricht, in het bijzonder het verwerken van de Data via de Diensten. 

39.2 Klant garandeert jegens Verkoper dat hij gerechtigd is de Data via de Diensten te verwerken. Klant garandeert dat hij de Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de Data bezit dan wel de vereiste toestemmingen en/of licenties heeft verkregen om de Data via het Diensten te verwerken. 

39.3 Klant garandeert dat hij geen Data via de Diensten verwerkt: 

(a) die inbreuk maakt op rechten van Verkoper of derden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy; 

(b) die discriminerend en/of beledigend is ter zake van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, of afkomst; 

(c) die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen; 

(d) die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen; 

(e) welke kinderporno bevat of een link bevat naar kinderporno; 

(f) waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd; 

(g) waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld; 

(h) waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gefaciliteerd; 

(i) waarbij kettingbrieven, junk- of spammail betrokken zijn; 

(j) waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden, dan wel anderszins commerciële doeleinden worden beoogd; 

(k) die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen (al dan niet van Verkoper) te omzeilen; 

(l) die in strijd zijn met enige geldende wet- en regelgeving; en/of 

(m) die in strijd zijn met overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en/of de Order. 

39.4 Klant erkent en stemt er mee in dat hij door het verwerken van de Data, aan Verkoper automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om de Data te gebruiken, voor zover noodzakelijk voor het leveren van de Dienst(en), meer in het bijzonder de Hosting Dienst (zie artikel 40). 

39.5 Klant vrijwaart Verkoper tegen alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of gerelateerd aan aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Klant met behulp van de Dienst verwerkte Data, op enigerlei wijze inbreuk maken op de rechten van derden en/of anderszins onrechtmatig zijn. 

39.6 Verkoper behoudt zich het recht voor om, indien zij daartoe gronden aanwezig acht, zonder nadere berichtgeving en zonder schadeplichtig te worden, Data te verwijderen of een Account af te sluiten, met name, maar niet beperkt tot, gevallen waarin Klant naar mening van Verkoper dit of één der andere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en/of de Order schendt, onverminderd het recht van Verkoper nadere rechtsmaatregelen te nemen en/of haar recht op schadevergoeding. 

HOSTING DIENST 

40.1 Onder de “Hosting Diensten” zal Verkoper zorgdragen voor het hosten en technisch beheer van Software en Producten en Klant toegang verschaffen tot de Software middels Accounts. 

40.2 Verkoper streeft naar een beschikbaarheid van de Hosting Dienst van 99,5%, behoudens in geval van onderhoud. De beschikbaarheid is op jaarbasis gemeten. Dit is exclusief gepland onderhoud op de systemen. Behoudens tegenbewijs zal de door Verkoper gemeten beschikbaarheid en serviceniveau gelden als volledig bewijs. 

40.3 De door Verkoper beheerde Producten Klant is ondergebracht in een extern datacentrum van een professionele partij. Hierop zijn de colocatievoorwaarden van deze derde van toepassing en Verkoper is afhankelijk van de door de derde geleverde kwaliteit. Verkoper is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de colocatiediensten van deze partij. 

40.4 Klant kan ervoor kiezen Derden Software op de Producten te (laten) installeren. Verkoper is in het geheel niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de werking van deze Derden Software. 

40.5 Ondersteuning ten aanzien van de Hosting Diensten is nader gespecificeerd in de Service Level Agreement (“SLA"). Ondersteuning vindt plaats, voor zover er geen sprake is van excessief gebruik en aan de door Verkoper opgestelde ‘fair use policy’ wordt voldaan. Indien er naar mening van Verkoper sprake is van excessief gebruik, zal Verkoper dit met Klant bespreken. Verkoper behoudt zich het recht voor in het geval van excessief gebruik bij Klant (additionele) kosten in rekening te brengen. 

40.6 Verkoper stelt als onderdeel van de Hosting Diensten, Accounts beschikbaar inclusief licenties voor het gebruik van de Software die onder het Account voor Klant beschikbaar zijn. Verkoper biedt Accounts aan van verschillende omvang afhankelijk van de behoefte van Klant, als nader in de Order gespecificeerd. Klant is gerechtigd het aantal Accounts dat wordt afgenomen, uit te breiden en/of te verminderen. De totale vermindering van de Accounts kan echter nooit meer bedragen dan 50% van het aantal Accounts bij het sluiten van de Order. Klant is zelf verantwoordelijk voor de Accounts en gebruik ervan. 

40.7 De Order kan bepalingen bevatten omtrent migratie van Data door Verkoper naar Apparatuur in het datacentrum. Deze migratiewerkzaamheden worden op basis van inspanningsverplichtingen verricht. De migratie geldt als deugdelijk afgerond, (i) indien Klant de 

Hosting Diensten operationeel of productief gebruikt althans kan gebruiken, en/of (ii) Klant niet binnen 48 uur na oplevering van de migratie eventuele incidenten en/of storingen schriftelijk aan Verkoper heeft gemeld. 

40.8 Klant vrijwaart Verkoper van alle juridische claims van derden met betrekking tot het gebruik van de Hosting Diensten door Klant. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de gegevens/Diensten/Software welke door middel van een koppeling worden aangeroepen. 

40.9 Indien Verkoper op grond van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden moet verrichten met betrekking tot gegevens van Klant, zijn medewerkers of gebruikers van de Accounts, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Klant in rekening worden gebracht. 

40.10 Tenzij de Order anders bepaalt, is Verkoper niet gehouden reservekopieën (back-ups) te maken van door Klant op Diensten van Verkoper opgeslagen gegevens. Eventueel gemaakte back-ups kunnen na beëindiging van de Order op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om te verzoeken om een back-up bij beëindiging of ontbinding. 

40.11 Verkoper is niet gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteit, tenzij dit uitdrukkelijk in de Order is overeengekomen tussen Partijen en waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. Verkoper behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder opgaaf van redenen haar collocatie (inclusief een eventuele uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteit) te wijzigen, mits deze binnen de Europese Unie is. Verkoper zal zich in dit geval inspannen om de impact van deze wijziging op de Diensten die worden geleverd aan de Klant te minimaliseren. 

BEHEERSDIENST 

41.1 Onder de “Beheersdienst” zal Verkoper de Producten Klant en Derden Software monitoren. Indien zich storingen voordoen, zal Verkoper zich inspannen deze op te lossen en te verhelpen zoals nader bepaald in deze Algemene Voorwaarden en/of de Order. Functioneel beheer valt niet onder de Beheersdiensten. De Beheersdiensten zijn nader gespecificeerd in de SLA. 

41.2 Alvorens tot de Beheersdiensten over te gaan, is Verkoper gerechtigd de Producten Klant te inventariseren, zoals nader in de Order bepaald. Klant zal aanbevelingen van Verkoper, zoals de aanschaf van nieuwere Producten Klant, aan de hand van deze inventarisatie te allen tijde opvolgen. 

41.3 Om de Beheersdiensten te kunnen leveren, zal Verkoper zo nodig Materialen kunnen leveren en installeren. Klant verkrijgt van Verkoper een beperkte, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet recht deze Materialen te gebruiken louter in het kader om Verkoper de Beheersdienst te kunnen laten verrichten. Elk ander gebruik van de Materialen is niet toegestaan. 

41.4 Ten aanzien van de Producten Klant geldt dat Klant verantwoordelijk is voor het afnemen van onderhoud (- contracten) met de leveranciers. In geval van onregelmatigheden ten aanzien van de Hardware Klant, zal Verkoper met de betreffend leverancier contact opnemen. Nadat deze leverancier de onregelmatigheden heeft verholpen, zal Verkoper zich inspannen de Producten Klant weer op te starten. 

41.5 Klant is zelf verantwoordelijk voor eerstelijns support met betrekking tot de Producten Klant, tenzij schriftelijk bepaald in de Order. 

41.6 Klant kan bij Verkoper onderhouds- en/of aanpassing verzoeken indienen. Deze verzoeken gelden als Meerwerk. 

ONDERSTEUNING EN ONDERHOUD 

42.1 Verkoper spant zich naar beste kunnen in om storingen op te lossen. Als storing wordt in ieder geval niet aangemerkt: 

(a) het niet beschikbaar zijn van (een deel van) de Diensten als gevolg van omstandigheden die niet aan Verkoper zijn toe te rekenen; 

(b) onderhoud; en 

(c) overmacht in de zin van de Algemene Voorwaarden. 

Voornoemde opsomming is niet-limitatief. 

42.2 Klant kan storingen tijdens kantooruren en buiten kantooruren aanmelden conform het proces zoals nader beschreven in de bijhorende SLA. 

42.3 Verkoper zal Klant, voor zover nodig, tijdens en na afhandeling van de storing informeren. 

42.4 Indien een melding niet een storing blijkt te zijn (waaronder in ieder geval begrepen de omstandigheden genoemd in dit artikel 42.1, is Verkoper gerechtigd haar alsdan geldende tarieven voor Professional Services in rekening te brengen. 

42.5 Verkoper zal naar beste vermogen onderhoud verrichten. Verkoper zal onderhoud zoveel als mogelijk verrichten tijdens regulier geplande onderhoudsdiensten. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om onderhoud buiten de reguliere onderhoudsdiensten te verrichten indien Verkoper dat nodig acht. In dergelijk geval, streeft Verkoper ernaar Klant tevoren over het onderhoud te informeren, zoals de aard, het aanvangstijdstip en de verwachte duur. Verkoper is voorts te allen tijde gerechtigd om de Diensten, al dan niet gedeeltelijk, op te schorten indien Verkoper dit redelijkerwijs noodzakelijk acht in verband met onderhoud. 

PROFESSIONAL SERVICES 

43.1 “Professional Services” Diensten zijn nader gespecificeerd in de Order, maar omvat in elk geval aanvullende Diensten op gebied van: IT- consultancy en advies en projectmanagement, IT-beheer en Onderhoud, IT-processen, IT-architectuur, Producten en Software, Hosting Diensten en cloud Diensten die Verkoper op basis van ‘time en material’ aanbiedt, als nader in de Order gespecificeerd. 

43.2 Verkoper zal zich ervoor inspannen om de medewerkers die onder de Order bij Klant Diensten uitvoeren, gedurende de looptijd van de Order beschikbaar te houden, voor zover dit voor het uitvoeren van de Diensten vereist is. Verkoper is echter altijd gerechtigd om een medewerker te vervangen door een andere medewerker met dezelfde en/of vergelijkbare kwalificaties. 

43.3 Verkoper is verantwoordelijk voor de tijdige en volledige afdracht van de voor de ter beschikking gestelde medewerker in verband met de Order te betalen loonbelasting, premies voor sociale verzekeringen en omzetbelasting. Verkoper vrijwaart Klant voor alle vorderingen van de belastingdienst dan wel van de instanties voor uitvoering van sociale verzekeringswetgeving die vanwege de Order verschuldigd zijn, onder de voorwaarde dat Klant Verkoper onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de vordering en de afhandeling van de zaak. 

43.4 Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de ter beschikking gestelde medewerker dan wel voor de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding dan wel regie van Klant tot stand zijn gekomen. 

43.5 Klant is aansprakelijk voor alle schade die de ter beschikking gestelde medewerker persoonlijk lijdt gedurende of in verband met de aan hem opgedragen werkzaamheden. Klant vrijwaart 

Verkoper voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit of terug te voeren op de werkzaamheden verricht door de ter beschikking gestelde medewerker in het kader van de Order. Klant vrijwaart Verkoper voor elke aansprakelijkheid voortvloeiende uit lichamelijk letsel of dood van de ter beschikking gestelde medewerker verband houdende met de uitoefening van de Overeenkomst. 

43.6 Klant draagt het risico voor de selectie, het gebruik en de toepassing binnen zijn organisatie van de Materialen, Software, websites, Databases en andere Producten evenals de Diensten en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van veiligheidsprocedures en deugdelijk systeem management. 

43.7 Ingeval medewerkers van Verkoper op locatie van Klant werkzaamheden verrichten, draagt Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, Data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. Klant vrijwaart Verkoper voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Verkoper, die in verband met de uitvoering van de Order schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Klant of van onveilige situaties in diens organisatie. Klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door Verkoper ingezette medewerkers kenbaar maken. 

43.8 Indien bij de uitvoering van de Order gebruik wordt gemaakt van computer, Data telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Klant verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Verkoper staan. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Verkoper. 

TRAININGEN 

44.1 Indien in de Order is bepaald dat Verkoper voor Klant trainingen, cursussen en opleidingen op gebied van: IT-advies en projectmanagement, IT-beheer en Onderhoud, IT-processen, IT-architectuur, Producten en Software, Hosting Diensten en cloud Diensten (gezamenlijk “Trainingen”), als nader in de Order gespecificeerd. zal verzorgen stelt Verkoper de inhoud alsmede het tijdstip en de locatie van de Trainingen vast. 

44.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de Trainingen alsmede de geschiktheid daarvan voor zijn onderneming. Dat geldt eveneens indien Verkoper een medewerker van Klant toelaat tot een opleiding waarvoor toelatingsnormen gelden. Klant kan een voor een opleiding opgegeven medewerker vervangen voor een andere medewerker. 

44.3 Verkoper is gerechtigd de locatie, datum en/of tijdstip van Trainingen te verplaatsen of een bepaalde Training met een andere Training te combineren dan wel een Training in het geheel te annuleren indien daartoe aanleiding is. Verkoper kan tevens organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in Trainingen aanbrengen. 

44.4 Verkoper is gerechtigd om degene die de Trainingen verzorgt, te vervangen door een of meerdere andere personen die tevens gekwalificeerd zijn om de Trainingen te geven. 

44.5 Indien Klant niet op de (één van de) Trainingen verschijnt dan wel te kennen heeft gegeven van de Trainingen geen gebruik te willen maken, blijven de voor de Trainingen overeengekomen vergoedingen onverkort verschuldigd en zal geen teruggave van reeds betaalde vergoedingen plaatsvinden.